رزمایش من یک سلیمانی ام

رزمایش من یک سلیمانی ام

مجموعه مردمي محبان المهدي عج با بكارگيري بيش از ١٠٠٠ نيروي داوطلب در راستاي مقابله باشيوع كرونا و محافظت از مردم شريف منطقه ده تهران ، رزمايش بزرگي را در تاریخ 9 فروردین 1399 برگزار کرد.

با حمايت پايگاه بسيج و شهرداري منطقه ده، امكانات لازم جهت ضدعفوني كليه معابر منطقه ده ظرف مدت چند روز فراهم گردید.

 نكات مهم رزمايش عبارت بود از:

هيچگونه تجمعي بين شركت كنندگان در رزمايش ايجاد نشد و هر كدام جداگانه در شيفت كاري خود به محل مورد نظر اعزام ميگردیدند؛

رزمايش در ٥ فاز واتر جت ٥٠٠ ليتري، محلول پاش كوله اي ٢٠ ليتري، بسته بندي مواد ضدعفوني ، پخش مواد ضدعفوني رايگان اجرا ميگردید؛

رزمايش در شيفتهاي متوالي از شنبه ٩ فروردين ،ساعت ٢١:٣٠ الي ٤ صبح اجرا ميگردید؛

رزمايش بزرگ من يك سليماني هستم ، در جهت مبارزه با شيوع كرونا وارد فاز جديدي شد: اعزام رايگان اپراتورهاي ضدعفوني كننده به آپارتمانهاي اعضاي مجموعه مردمي محبان المهدي عج و محلول پاشي مشاعات و پاركينگها و راه پله ها.

پیام بگذارید

X