پایه هقتم

مقطع هفتم - منطقه ده
  • شماره تماس مسئول پایه: ۰۹۰۲۴۶۹۵۴۴۰
  • محل برگزاری کلاس: سرای محله سلسبیل شمالی

مسئول مقطع:

آقای کاشانی (۰۹۰۲۴۶۹۵۴۴۰)

مشاور:

آقای رجبی (۰۹۳۸۸۶۱۸۹۸۹)

معلم راهنما:

آقای صادق امامی (۰۹۱۲۸۱۵۱۶۵۸)

پشتیبانان و معلمین:

آقایان اکرمی ، فلاحی ، موسوی ، نورزاده ، سیّاری و کریمی
X